مسابقه‌ی انتخابی ICPC دانشگاه تهران

شاخه‌ی دانشجویی ACM دانشگاه تهران
پنج شنبه ۱۵ آذرماه ۱۳۹۷
ساعت ۱۴ تا ۱۹