04

تیر

5

علاقه‌مند

زمان ثبت نام این رویداد به اتمام رسیده است . در صورتی که تا به حال ثبت نام نکرده‌اید به دفتر شاخه‌ مراجعه کنید.

کارآموزی

امین منصوری

Karamoozi
پردازش متن طبیعی

برای کارآموزی در آزمایشگاه پردازش متن و زبان طبیعی موضوعات زیر مطرح هستند که دانشجویان می توانند روی آنها کار کنند

- ارائه الگوریتم هوشمند جهت محاسبه شباهت معنایی بین دو جمله زبان فارسی و انگلیسی

- پیاده سازی الگوریتم تشخیص مهمترین افراد تاثیرگذار در شبکه های اجتماعی بزرگ

- پیاده سازی ابزاری جهت نمایش ساختمان داده درخت

- پیاده سازی سیستم هوشمند محاسبه احتمال حضور یک جمله در زبان انگلیسی یا فارسی به زبان C++

- ارائه یک الگوریتم مترجم هوشمند متون انگلیسی به فارسی با روش dynamic programming

- ارائه سیستمی text 2 speech برای یک جمله انگلیسی

برای کارآموزی در آزمایشگاه پردازش متن و زبان طبیعی موضوعات زیر مطرح هستند که دانشجویان می توانند روی آنها کار کنند

- ارائه الگوریتم هوشمند جهت محاسبه شباهت معنایی بین دو جمله زبان فارسی و انگلیسی

- پیاده سازی الگوریتم تشخیص مهمترین افراد تاثیرگذار در شبکه های اجتماعی بزرگ

- پیاده سازی ابزاری جهت نمایش ساختمان داده درخت

- پیاده سازی سیستم هوشمند محاسبه احتمال حضور یک جمله در زبان انگلیسی یا فارسی به زبان C++

- ارائه یک الگوریتم مترجم هوشمند متون انگلیسی به فارسی با روش dynamic programming

- ارائه سیستمی text 2 speech برای یک جمله انگلیسی


روز ساعت مدت