پروژه‌ی انتخاب واحد مجازی
۲۳ فروردین · ACM Projects

انتخاب واحد مجازی

پروژه‌ی انتخاب واحد مجازی که از تابستان سال ۱۳۹۲ کلید خورده‌بود، سال ۱۳۹۳ نیز گسترش پیدا کرد. بهبود رابط کاربری و ایجاد امکاناتی مانند ایجاد برنامه‌ها‌ی پیشنهادی برای دانش‌جویان متناسب با سال ورود آن‌ها از اهداف اصلی سال ۱۳۹۳ برای پروژه‌ی انتخاب واحد مجازی بود که با همکاری دانش‌جویان (درس مهندسی نرم‌افزار و شرکت‌کنندگان در برنامه‌ی تابستان با کد) محقق شد.

مانند ترم‌های گذشته بیش از ۷۰۰ دانش‌جو از این سامانه برای انتخاب واحد بهره بردند و گزارش‌هایی ثبت شد که باعث بهبود برنامه‌ی آموزشی شد.