مجله‌ی اف‌یک
فصل‌نامه‌ی شاخه‌ی دانشجویی‌ ای‌سی‌ام دانشگاه تهران