مقالات

برخی از مطالب این بخش حاصل تجربیات و تحقیقات خود نویسنده است و برخی از آن‌ها ترجمه یا اقتباسی از یک مقاله‌ی دیگر یا حتی یک سخنرانی یا همایش هستند. هدف اصلی این قسمت پوشش دادن قشر وسیعی از علاقه‌مندی‌های دانشجویان و فراهم آوردن فرصتی برای به اشتراک گذاشتن دانش فرد با دیگران است